RVOI

Gebruik van de Regeling

Iedereen, lid of geen lid van het KIVI, mag de leveringsvoorwaarden van de RVOI toepassen. Het boekje bevat de Leveringsvoorwaarden en het Reglement van de Commissie van Geschillen (CvG). Het vroegere Rode boekje van de RVOI 1998 bevatte aparte bijlagen over bouw- en waterbouwkunde, constructies, technische installaties, milieutechnologie, akoestiek en bouwfysica, scheepsbouw, geodesie en projectmanagement. M.i.v zomer 2001 staan de bijlagen van het Rode boekje, de bijlagen A t/m K op de websites www.kivi.nl en www.onri.nl .Op last van de NMa (Nederlandse MededingingsAutoriteit) mogen geen adviesuurtarieven van ingenieurs en bureaumedewerkers worden gegeven. Tarieven moeten in vrije concurrentie en onderhandeling tot stand komen, net zoals bij de makelaars en de notarissen.

RVOI 2001

Deze verscheen zomer 2001. De ervaring van de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte bestaat aan aanpassing en verduidelijking van enkele onderdelen van de regeling. Het bijzondere van deze uitgave is dat er voor het eerst een apart hoofdstuk werd opgenomen met een toelichting op de regeling en de artikelen. Daarnaast werd aansprakelijkheidgrens opgetrokken van 700.000 Euro naar 1 mln Euro. Voorts zijn de bedragen in Euro's aangegeven, een toevoeging over detacheringsbepalingen en aantal verduidelijkingen. Deze uitgave heeft geen rood bijlagenboekje. De bijlagen A/m K staan op de websites, zie boven.

RVOI 1998

In 1998 werd de RVOI-1987 (herziene druk 1993) herzien onder de naam RVOI-1998. Behalve deze vereenvoudiging van de naam onderging de regeling zelf geen wijziging. Wel werd in het Reglement van de Commissie van Geschillen de mogelijkheid opgenomen van samengevoegde behandeling van onderling samenhangende geschillen zonder tussenkomst van de President van de Rechtbank Amsterdam. In december 2001 verscheen er een 2e ongewijzigde druk. Het is aan het ingenieursbureau c.q. de opdrachtgever zelf of zij voor de RVOI 1998 of de RVOI 2001 van toepassing verklaren. De RVOI 1998 is niet buiten gebruik gesteld.

Commissie van Geschillen (CvG)

Indien twee of meer partijen een overeenkomst sluiten op basis van de RVOI zullen eventuele daaruit voortvloeiende geschillen als regel worden opgelost door arbitrage, een deskundige, vlotte en betaalbare manier om een geschil te beslechten. Het reglement hierover treft u aan in de RVOI. De CvG is belast met de reglementering en procedurele organisatie van deze arbitrages. Zij is ook attent op behoeften aan aanpassing, aanvulling en/of wijziging van de RVOI. Elk jaar brengt de CvG een jaarverslag uit - verkrijgbaar bij het KIVI - met onder meer een korte en geanonimiseerde samenvatting van de gewezen arbitrale vonnissen. Deze verslagen zijn buitengewoon informatief. Geschillen zijn aan te melden en de Memorie van Eis is in te dienen bij de Commissie van Geschillen RVOI p/a Advocaten en Notarissen Houthoff Buruma, Postbus 84046, 2508 AA Den Haag, tel. 070 352 93 55. Aldaar is het juridisch secretariaat van de CvG gevestigd.